Paylaş
Ev İşçilerine İnsanca İş!
İMZA KAMPANYASI: "EV İŞÇİLERİNE İNSANCA İŞ"

Biz kadınlar; ILO"NUN (Uluslararası Çalışma Örgütü) 189 No.lu "Ev İşçilerine İnsanca İş" sözleşmesinin hükümet tarafından süratle onaylanarak, iç hukukun sözleşme ile uyumlu hale getirilmesini ve;

1-Ev hizmetlerinin iş yasası kapsamına alınmasını,

2-Gündelikçi veya aylıkçı çalışan tüm ev işçilerinin sosyal güvenlik çatısı altına alınması için gerçekçi ve uygulanabilir yasal düzenleme yapılmasını,

3-İş kazası ve meslek hastalıkları yaşanmaması için ev işçilerinin iş yerlerinde, önleyici tedbirlerin zorunlu tutulmasını; işçi sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını,

4-Kaçak çalışan göçmen ev işçilerinin kölelik koşullarına son verilmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ülkeye giriş çıkışlarının kolaylaştırılmasını,

5-Evde karşılıksız emek sarf eden "ev kadınları" hiçbir hakka ve sosyal güvenceye sahip değildir. Ev kadınlarının emeğinin değeri kabul edilerek, kocaya ve babaya bağlı olmaksızın sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına kavuşturulmasını,

6-Gündelikçi, bakıcı, aşçı gibi tüm ev hizmetlerinde çalışan kadınların sigorta primlerinin ENAZ 5 yıl boyunca genel bütçeden karşılanmasını,

7-Sigortası hiç yapılmamış kadınlara da doğum borçlanması imkânının tanınmasını

talep ediyoruz!..

Ayrıca; ev işlerinin kadın işi olarak görülmesinin ayrımcılık ve cinsiyetçilik olduğundan hareketle; kadın-erkek eşitliğini sağlayacak ve ev işlerinin cinsiyetçi yapısını değiştirmeyi olanaklı kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz.